Yayınlar ve Bilimsel Etkinlikler

I. Kitaplar

 • Özaslan M., Özgür H., Kösecik M., Torlak S. E. (editörler) (2005) Kentsel Araştırmalar Sempozyumu II, DPT ve PAÜ: Ankara.
 • Özaslan M., Özgür H., Kösecik M., Torlak S. E. (editörler) (2004) Kentsel Araştırmalar Sempozyumu I, DPT ve PAÜ: Ankara. (2 Cilt: Cilt 1, 374 sf.; Cilt 2, 364 sf.)
 • Dincer, Bülent ve Özaslan, Metin (2004) İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması. DPT: Ankara (245 sf.)
 • Özaslan Metin ve Şeftalici Haluk (2003) Kayseri İl Gelişme Raporu. DPT: Ankara (265 sf.)
 • Dincer B., Özaslan M., Kavasoğlu T. (2003) İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması. DPT: Ankara (250 sf.)
 • Özaslan M., Erşahin G., Akkahve D. ve Sabuncu A. (2001) Düzce İli Raporu, DPT: Ankara (58 sf.)
 • Özaslan M. ve Sabuncu A. (Koordinatörler) (2000) Yeni Sanayi Odakları ve Girişimcilik-Ortaklıklar Alt Komisyonu Raporu, VIII’nci BYKP Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu içinde, DPT: Ankara. (sf. 178-290)
 • Bircan İ., Kulhan E., Özaslan M., Sabuncu A. (2000) Osmaniye İli Raporu. DPT: Ankara (94 sf)
 • Özaslan Metin (1996) Afyon İli Raporu. DPT: Ankara.(85 sf.)
 • Dincer, B., Özaslan, M., Satılmış E. (1996) İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması. DPT: Ankara (149 sf.)
 • Epikman M., Kulhan E., Özaslan M., Satılmış E. (1994) Artvin İli Raporu. DPT: Ankara (53 sf.)

II. Mesleki Makaleler

 • Özaslan M., (2011) Ankara Ekonomisinde Gerileme Eğilimleri ve Yeni Yol Arayışları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,Cilt 20, Sayı 2, 2011, Sayfa 331-364. [EBSCO-CEEAS veri tabanında taranmaktadır.]
 • Özaslan M. (2005) Recent Local Development Models in Turkey. Turkish Policy Quarterly. Fall 2005, Sayfa 121-139. [EBSCO-CEEAS veri tabanında taranmaktadır.]
 • Özaslan M., (2007) Bridging The Real Divide: Social and Regional Policy in Turkey’s EU Accession Process. (Regional Policies and Spatial Dynamics in Turkey on the Way to EU Accession içinde ), (editörler D. Tsarouhas, E. Ertugal, A. İ. Aybars) sf. 125-173, Ankara, Middle East Technical University (METU) Press,
 • Özaslan M., (2005) Küyerelleşme Sürecinin Türkiye’deki Yerel Kurumsal Yapılara Yansımaları (Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I Reform içinde), (editörler H. Özgür, M. Kösecik) Sayfa 565-592, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım,
 • Özaslan M. ve Dincer B., (2007) Türkiye’de İlçeler İtibarıyla Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) Sıralamaları ve Geri Kalmış İlçelere Yönelik Kalkınma Politikaları. (12. Ulusal Bölge Bilimi/ Bölge Planlama Kongresi konferansı dahilinde “Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar” bildiri kitapçığında, Sayfa 279-294, İstanbul, Türkiye, Ekim 2007)
 • Pınar A. Ve Özaslan M. (2008) Kalkınma Sürecinde Bölgelerarası Gelir Farkları ve Kamu Politikaları, GAP Ekseninde Gelişen/ Değişen Hilvan Sempozyumu konferansı dahilinde “GAP Ekseninde Gelişen/ Değişen Hilvan Sempozyumu” bildiri kitapçığında, Sayfa 42-62, Şanlıurfa, Türkiye, Mayıs 2008
 • Özaslan M. (2006) Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Boyutlarıyla Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları. IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu konferansı dahilinde “Avrupa Birliği Sürecindeki Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar” bildiri kitapçığında, Sayfa 179-201, Ankara, Türkiye, Mayıs 2006
 • Özaslan M. (2003) Küreselleşme Sürecinde Kentsel Ekonomiler ve Yerel Sanayi Odağı Olarak Kayseri (M. Özaslan) Kayseri Ekonomisi Sempozyumu I konferansı dahilinde “Kayseri Sempozyumu I” bildiri kitapçığında, Sayfa 145-180., Kayseri, Türkiye, Haziran 2003
 • Özaslan, Metin (2010) “Ekonomi Politikalarında Değişim ve Ankara Ekonomisinde Gerileme” VI Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM): Ankara
 • Özaslan, M. ve M. E. Özsan (2010) “Küresel Kentler ve Ülkemiz Metropollerinin Küresel Kent Hiyerarşisindeki Yeri” VI Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM): Ankara
 • Özaslan, Metin (2008) “Ekonomik ve Sosyal Göstergelerde Kırklareli” Kırklareli İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri. İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV)- T.C. Kırklareli Valiliği. 22 Mayıs 2009, Kırklareli Kültür Merkezi.
 • Özaslan, Metin (2008) “Sivas İlinin Sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi” Sivas İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri. İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV). (s. 200-224)
 • Özaslan, Metin (2006) “The History of Two Local Success Stories in Turkey: Integration of Denizli and Gaziantep to the International Markets” 25th SCORUS Conference on Regional and Urban Statistics and Research. Globalization Impact on Regional and Urban Statistics. SCORUS 2006 (The International Network for Regional and Urban Statistics). Wrocław, Poland, 30th August–1st September 2006. www.scorus2006.ue.wroc.pl
 • Özaslan, Metin (2006) “Globalisation, Local Response and the New Local Organizational Forms” 25th SCORUS Conference on Regional and Urban Statistics and Research. Globalization Impact on Regional and Urban Statistics. SCORUS 2006 (The International Network for Regional and Urban Statistics), Wrocław, Poland, 30th August–1st September,2006. www.scorus2006.ue.wroc.pl
 • Özaslan M, Dincer B, Özgür H (2006) Regional Disparities and Territorial Indicators in Turkey: Socio-economic Development Index, 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA 2006), Volos-Greece. Book of Abstracts. (p. 40)
 • Özaslan, Metin (2006) Spatial Development Tendencies and Emergence of New Industrial Districts in Turkey in the post-1980 Era, 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA 2006), Volos-Greece. Book of Abstracts. (p. 22-23)
 • Özaslan, Metin (2006) Denizli’nin Kalkınma Sürecinin Tarihsel Aşamaları: Birikimsel Bir Süreç Olarak Yerel Kalkınma, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi- 6-7-8 Eylül 2006
 • Özaslan, Metin (2006) “Türkiye’de Dışa Açılma Süreci ve Sanayinin Mekansal Dağılımında Değişimler” IV Ulusal Coğrafya Sempozyumu: Avrupa Birliği Sürecindeki Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar. Bildiri Metinleri Kitabı: Ankara (s. 265-287)
 • Özaslan, Metin (2006) “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Sosyo-Ekonomik Gelişme” IV. GAP ve Sanayi Kongresi. TMMOB: Ankara (sf. 67-102)
 • Özaslan, Metin (2006) “Türkiye’de Kent Sosyolojisinin Önderleri: Yörükanlar/ Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri” Bilge Dergisi.
 • Özaslan, Metin (2004) “Küresel-Yerel Etkileşiminin Yeni Örgütlenme Biçimleri: Ağ-Şebeke (Network) Tarzı Firma ve İdari-Kurumsal Örgütlenmeler”. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu I. DPT: Ankara. (Cilt 2: sf.66-93)

III. Meslek Dışı Kitap ve Makaleler

 • Özaslan, M. (2010) “Ankara Ekonomisi Nereye Gidiyor?” Ekonomize ve İş Dünyası Dergisi. Yıl: 3, – Sayı: 17, (sf. 52-57)

 • Özaslan, M. (2012) “Suyu Arayan Şehir…” Ankara’nın Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Haziran-Temmuz 2012. (Sf. 34-40)

 • Dr. Metin Özaslan ve Rıfat Balaban’la Ankara Kültürü Üzerine, Röportaj: Neşe Dilekçioğlu, TRT THM Ses Sanatçısı, SENCE Dergisi, 2016, sayı 10 (sf. 47-49)

 • Özaslan M. (2015) Ankara: Mum dibine ışık vermez ifadesinin karşılığını bulduğu en iyi şehir. Genç Bürokrat Dergisi “Bürokratların Sesi”, Ekim 2015, 20. Sayı (Röportaj)  (sf. 52-59)

 • Özaslan M. (2014) Bir Ankara Efsanesi Olarak Hacettepe. İDEALKENT, Kent Araştırmaları Dergisi. Sayı 11, Ocak 2014 (sf. 88-93)

 • Özaslan M. (2014) Ankara’nın “Kahtanesi”ydi Kayaş ve Mamak. İDEALKENT, Kent Araştırmaları Dergisi. Sayı 11, Ocak 2014 (sf. 288-299)

 • Özaslan M. (2014) Ankara’nın Sivil Toplumda Amiral Gemisi: Ankara Kuluübü Derneği. TÜRKTIME Dergisi, Ocak-Şubat 2014 (Röportaj) (sf. 86-93)

 • Özaslan M. (2014) Başkent Ankara ve Kültür Sanat. ENGÜRÜ Dergisi, Özel Koleksiyon Sayısı (sf.22-25)

 • M. Özaslan (2012) “Bir ‘Anadolu Eri’ ve ‘Eskiçeri’ Kurumu Olarak Ankara’da Seymenlik Geleneği” Cumhuriyetin Ütopyası. (Haz. Funda Şenol Cantek). Ankara Üniversitesi Yayınevi (sf. 131-145)
 • Özaslan, M. (2012) “Kayıp Bir Ankaralı: Ankara Takla Güvercinleri” Ankara’nın Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 5, Ağustos-Eylül-Ekim 2012. (Sf. 38-41)
 • Özaslan, M. (2012) “Ankara’nın “Bab-ı Ali”si: Rüzgarlı Sokak” Engürü, Sayı 3, Aralık 2012, sf. 22
 • Özaslan, M. (2013) “Ankara’nın Mesiresinden Ankara’nın Çöplüğüne; Gecekondudan Rezidansa Mamak” “Gezgin Gözüyle Ankara” içinde. Alter Yayıncılık: Ankara) (sf. 92-98)
 • Özaslan, Metin (2010) “Ankara Seymen Kostüm ve Aksesuarları Koleksiyonu” Ankara Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi. (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayını) Yıl 12, Sayı 69, Kasım-Aralık 2010, (s. 92-101)
 • Özaslan, Metin (2010) “Geçmişten Günümüze Uzanan Bir Ankara Yolculuğu” Ankara Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi. (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayını) Yıl 12, Sayı 67, Mayıs-Haziran 2010, (s. 98-101)
 • Özaslan, Metin (2008) Ankara Kulübü Derneği Kültür Sanat Etkinlikleri ve Seymenlik Geleneği. Ankara Kalesi Derneği Bülteni. Yıl 2, Sayı 2, Haziran 2008, 2. Ankara Kale Festivali (5-8 Haziran 2008) (s. 26-27)
 • Özaslan, Metin (2006) “Geçmişten Günümüze Uzanan Bir Ankara Yolculuğu: Sivil İnisiyatif Gücü Olarak Seymenlik Geleneği” Ankaralı Gezginler 3: Ankara’dan Gezi Yazıları, (Ed. Timur Özkan), Pelikan Yayınları: Ankara)
 • Özaslan, Metin (2006) “Müzikoloji Üzerine Yeni Bir Kitap: Kültürel Müzikoloji” Bilge Dergisi,Yaz 45, 2006. (s. 54-60)
 • Özaslan, Metin (2005) “Egemenlik Bağımsızlık Cumhuriyet Ekseninde Ankara Sempozyumu” Bilge Dergisi, Sayı 44, Nevruz 2005. (sf. 73-76).
 • Özaslan, Metin (2004) “İki Kitap: Müzik Tarihi ve Müzik Sözlüğü” Bilge Dergisi, Sayı 43, Kış 2004. (sf. 66-69).
 • Özaslan, Metin (2004) “Atatürk ve Ankara Paneli” Bilge Dergisi, Sayı 43, Kış 2004. (sf. 103-109).
 • Özaslan, Metin (2004) “Ankara Kültür ve Sanat Günleri I ve II” Bilge Dergisi, Sayı 42, Güz 2004. (sf. 111-126).
 • Özaslan, Metin (2003a) “Anadolu Müziği Paneli Üzerine” Bilge Dergisi, Sayı 37, Yaz 2003 (sf. 88-96)
 • Özaslan, Metin (2003b) “Halkbilimi Yöre Araştırmaları ve İki Örnek: ODTÜ-THBT Ankara Yöresi Halkbilim Araştırması ve Aydın Yöresi Tahtacı Köylerinde Kültürel Değişim Araştırması” Bilge Dergisi, Sayı 37, Yaz 2003 (sf. 54-59)
 • Özaslan, Metin (2002a) “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi ve Ankara’nın Başkent Olma Nedenleri” Bilge Dergisi, Sayı 35. Güz 2002 (sf. 22-30)
 • Özaslan, Metin (2002b) “Ankara Kulübü Derneği ve Seymenlik Geleneği” Bilge Dergisi, Sayı 35. Güz 2002 (sf. 109-112)
 • Özaslan, Metin (2001) “Türkiye’de Halkbiliminin Gelişimi ve 1960’lardan bu yana Türk Halkbiliminde ODTÜ-THBT’nin Yeri”. Halkbilimi Dergisi, Sayı 15.
 • Özaslan, Metin (1997a) “Halkbilimi-Halkbilgisi Ayrımı” Halkbilimi Dergisi, Sayı 2: Kış 1997.
 • Özaslan, Metin (1997b) “Halkbiliminde Yöntembilim” Halkbilimi Dergisi, Sayı 3: İlkbahar-Yaz 1997.
 • Özaslan, Metin (1996) “Halkbilimi” Halkbilimi Dergisi, Sayı 1: Güz 1996.
 • ODTÜ-THBT (1992) Aydın Yöresi Tahtacı Köylerinde Kültürel Değişim Araştırması. (279 sf. Araştırma Raporu). (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitelerarası Yöre Araştırmaları Dalında 1992 yılı birincisi seçilmiştir) Araştırma Başkanı: Metin Özaslan
 • ODTÜ-THBT (1990) Ankara Yöresi Halkbilim Araştırması. (587 sf. Araştırma Raporu). (Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenen Üniversitelerarası Halkbilimi Yöre Araştırmaları Yarışmasında 1990 yılı birincisi seçilmiştir. Aynı Genel Müdürlük tarafından 1997 yılında kitap olarak basılmıştır) Araştırma Başkanı: Metin Özaslan

Yayımlanmamış Bazı Konferans, Panel, Sempozyum Bildirileri ve Sunumları

 • Özaslan, Metin (2011) “Ekonomik ve Sosyal Göstergelerle Ankara Ekonomisinin Genel Görünümü ve Ankara Ekonomisinde Gerileme Eğilimleri”, Ankara Ekonomisi Paneli. Ankara Kulübü, (5 Şubat 2011).
 • Özaslan, Metin (2010) “The Regional Development Experience in Turkey” Un Colloque International sur “Regionalisation et Developpement Durable”, (International Symposium on “Regionalization and Sustainable Development”), Palais des Congres, Fes-Morocco (Fas’ın Fes kentinde), 6-7 May 2010. (Centre Sud Nord and Association Fes-Saiss)
 • Özaslan, Metin (2010) “Ayaş Ekonomisi ve Kalkınma Perspektifleri”. Ayaş’ın Yarını için Dünü ve Bugünü Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER) ve Ayaş Belediyesi, 12 Haziran 2010, Ayaş.
 • Özaslan, Metin (2009) “Büyüme ve Bölge Kalkınma Hedefleri: Nüfus, Konut, Göç ve Bölgesel Kalkınma”. Türkiye Birinci Bölge Isıtma/ Soğutma Konferansı: Enerjide Dışa Bağımlılığa Çözümler I: Yerel ve Bölgesel Enerji Potansiyelleri. ETKB ve EÜAŞ. Muğla Üniversitesi Konferans Merkezi: Muğla. (01-02 Mayıs 2009.
 • Özaslan, Metin (2007) “Türkiye’de Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları ve Bölgesel Politikalar”. Ankara Üniversitesi ve TOSYÖV’ün işbirliğinde düzenlenen Sempozyum sunumu.
 • Özaslan, Metin (2006) “Türkiye’de Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları Sorunu ve Uygulanagelen Politikalar” V. Ulusal Sosyoloji Kongresi. İnönü Üniversitesi-Sosyoloji Derneği, 19-23 Eylül 2006, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Özaslan, Metin (2005) “Ön Ulusal Kalkınma Planı’nda (2004-2006) Bölgesel Gelişme Ekseni”. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu II. DPT-Pamukkale Üniversitesi.
 • Özaslan, M. ve Dincer. B. (2005) “Türkiye’de Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) Sıralamaları” Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu II. DPT-Pamukkale Üniversitesi.
 • Özaslan M. ve Tartıcı, N. B. (2005) “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve AB Kırsal Kalkınma Politikalarına Uyum”. AB Süreci ve Kırsal Alanlarımızın Geleceği: Yeni Mekansal İlişkiler ve Stratejiler konulu 7. Kırsal Alan Planlaması Semineri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. 8 Nisan 2005.
 • Dincer B. ve Özaslan, M. (2004) “Regional Disparities and Territorial Indicators in Turkey” 8th Session of the Working Party on Territorial Indicators. OECD, GOV/TDPC/TI/M(2004)2. Unclassified paper. OECD-Bölgesel Göstergeler Çalışma Grubunun Lizbon’da yapılan toplantısına sunulan bildiri.
 • Çok sayıda Yerli ve Yabancı Heyete Türkiye’de Uygulanan Bölgesel Gelişme Politikaları ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları konularında sunumlar
 • Avrupa Bölgesel Bilim Komitesi tarafından düzenlenen Panele konuşmacı olarak katılım: “Avrupa Birliğinin Genişleme Sürecinde Türkiye’nin Bölgesel Politikaları” konulu bildiri sunumu, Haziran 2000- İstanbul (İTÜ)
 • DPT’de Ulusal Kalkınma Planı’nın Bölgesel ve Kırsal Gelişme Eksenleri konusunda Sunum, 2004
 • DPT’de “Türkiye’de Kentsel ve Bölgesel Gelişme Politikaları konusunda yerli ve yabancı uzmanlara çok sayıda sunum,
 • ODTÜ-Sosyoloji Bölümü Topluluğu tarafından düzenlenen “Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları ve VIII’nci BYKP Dönemi için Öngörüler” adlı söyleşiye konuşmacı olarak katılım,
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yapılan Kamu Diplomasisi Kursu’nda kaymakam ve idari hakim adaylarına Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları konusunda konferans (2004)
 • İçişleri Bakanlığı APK uzman yardımcıları ve İl Planlama uzman yardımcıları için düzenlenen İl Planlama Personeli Kursu/ Eğitim Seminerinde Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları, İl Gelişme Planları ve Rapor Sistemi konusunda konferans (2004)
 • Pamukkale Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde (Dördüncü sınıf öğrencileri) Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları konusunda sunum (2005)

Yayımlanmamış Bazı Meslek Dışı Bildiriler ve Sunumlar

 • Özaslan, Metin (2010) “Ankara’nın Başkent Olma Nedenleri ve Milli Mücadele Döneminde Ankara”. Milli Mücadele Döneminde Ankara Paneli, Konuşmacılar: Dr. Metin Özaslan, Prof. Dr. Ünsal Yavuz, Şevket Bülent Yahnici. Atılım Üniversitesi. 23 Aralık 2010.
 • Özaslan, Metin (2010) “Atatürk ve Ankara”. Hemşehrimiz Atatürk Paneli. Konuşmacılar: Dr. Metin Özaslan, Prof. Dr. Özer Ergenç, Şevket Bülent Yahnici. Ankara Üniversitesi. 5 Ekim 2010.
 • Özaslan, Metin (2008) Ankara Seymenlik Geleneği, ODTÜ THBT.
 • Özaslan, Metin ve Yersiz N. T. (2005) “Sivil İnisiyatif Gücü Olarak Seymenlik Geleneğinde Bağımsızlık Tutkusu (Sinevizyon Gösterimi ile Birlikte)”. “Egemenlik Bağımsızlık Cumhuriyet Ekseninde Ankara Sempozyumu” Türk Parlamenterler Birliği, Başkent Üniversitesi ve Ankara Kulübü işbirliğinde düzenlenen Sempozyum. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü. (20 Nisan 2005.) TBMM 85. Milli Egemenlik Yılı.

Düzenlediği Bazı Konferans, Panel, Sempozyum ve Sergiler (2013’e kadar)

Konferanslar

 • Haldun Cezayirlioğlu “Ankara Heykel ve Anıtları’’ Konferansı (7.11.2009)
 • Dr. Hakan Kaynar “Ata’nın Ankara Günleri” Konferansı (19.12.2009)
 • Turan Tanyer “Eski Ankara Sinemaları” Konferansı (9.1.2010)
 • Ömer Türkoğlu “Cumhuriyet Öncesi Ankara’da Sosyal Yaşam’’ Konferansı (6.2.2010)
 • Timur Özkan “Gezgin Gözüyle Ankara” Konferansı (6.3.2010)
 • Bülent Yılmazer “Çanakkale Savaşının Bilinmeyen Cephesi: Hava Savaşları’’ Konferansı (18.3.2010)
 • Güven Dinçer “Başkent Oluşum Sürecinde Ankara’nın Sosyal ve Kültüre Yapısı’’ Konferansı (27.3.2010)
 • Önder Şenyapılı “Ankara’da Mahalle, Semt, Cadde, Sokak ve Meydan Adları Nereden Geliyor?’’ Konferansı (3.4.2010)
 • Necati Kazancı “Ankara Akarsuları’’ Konferansı (8.5.2010)
 • Prof Dr. Ruşen Keleş ‘’Başkent Ankara’’ Konferansı (29.5.2010)
 • Orhan Karaveli “Bir Ankaralı Gözüyle Atatürk ve Devrimleri” Konferansı (12.12.2009)
 • Gökçe Günel “Ankara’da yok olan Türk Dönemi Kültür Varlıkları” Konferansı (11.12.2010)
 • Doğu Mermerci “Ankara Altınları” Konferansı (28.10.2009)
 • “Ankara’da Milli Mimari Dönemi Eserleri” Konferansı Prof. Dr. Yavuz Yıldırım (7 Nisan 2012)
 • “Ankara’da Yok Olan Bir Tesisin Öyküsü: Atış Poligonu” Konferansı, (28 Nisan 2012)
 • “Ankara’nın Bilgesi Hacı Bayram-ı Veli” Konferansı, Abdulkerim Erdoğan (11 Ağustos 2012)
 • “Ankara’nın Başkent Oluşu ve Sonrasından Bazı Kesitler” Konferansı, Prof. Dr. Bozkurt Güvenç (12 Ekim 2012)
 • “Atatürk’ün Evrensel Önemi “Konferansı, Prof.Dr. Emre Kongar (29 Ekim 2012)
 • “Sanatkarangücü’nden Ankaragücüne” Konferansı, Turan Tanyer (11 Kasım 2012)
 • “Ankara Rüzgârı Gençlerbirliği Söyleşisi”, Tanıl Bora, (13 Nisan 2013)

Paneller

 • “Ankara Ekonomisi” Paneli, Dr. Metin Özaslan, Veli Sarıtoprak, Mehmet Akyürek, Abdullah Değer, İrfan Giral, Hakan Özyıldız (5.2.2011)
 • “Ankara ve Turizm” Paneli , Doğan Acar, Timur Özkan, Müeyyet Tiritoğlu, Dihle Toplaoğlu, Hüsnü Gümüş (27.11.2010)
 • “Cumhuriyet ve Ankara” Paneli, Prof. Dr. Ünsal Yavuz ve Prof. Dr. Sadık Tural (29.12.2010)
 • “Ankara’da Çocuk Olmak: Sokak Çocukları ve Şiddet” Paneli, Dr. Meryem Bulut ve Hasan Rüzgar (5. 6. 2010)
 • “Kadın, Siyasal ve Toplumsal Katılım ve Ankara” Paneli (5.12.2009) İlknur Üstün, Nazik Işık, Aşkın Asan, Nesrin Baytok, Oturum Başkanı: Lale Şıvgın
 • “Millet Mekteplerinden Baş Öğretmenliğe Karanlıktan Aydınlığa Öğretmenlerimizle 85.Yıl” Paneli, Prof. Dr. İsmail Bircan ve Muratbey Balta (24.11.2009)
 • “Ankara Tarihinde Ahilik ve Seymenlik Geleneği” Paneli, Güven Dinçer- Prof. Dr. Kadir Arıcı- Ali Rıza Ercan (12.10.2009) Oturum Başkanı: Ş. B. Yahnici
 • “Geçmişten Günümüze Ankara’nın Bulvarları, Meydanları” Paneli, Prof Dr. Yalçın Memluk-Kadri Atabaş (7.10.2009)
 • “Atatürk ve Ankara” Paneli, Jülide Gülizar-Prof. Dr. Seçil Akgün (6.10.2009)
 • “Ankara’nın Somut Olmayan Kültürel Miras Değerleri Paneli” Oturum Bşk. Doğan Acar, Dr. Metin Özaslan, Prof.Dr. Taciser Onuk, Doc.Dr. Feriha Akpınarlı, Hayrettin İvgin, Kenan Şahbudak / (31 Mart 2012)
 • “Ankara’nın İmarı Paneli: Varoluştan Çözülüşe” (5 Mayıs 2012)
 • “Ankara’nın Florası ve Faunası Paneli” (2 Haziran 2012)
 • “Hemşehrimiz Atatürk” Paneli, Selahattin Ekremoğlu ve Hüsnü Merdanoğlu (4 Ekim 2012)
 • “Bozkırda Yeşeren Ankara” Paneli, Av. Süleyman Çetin ve Doç. Dr. Yücel Çağlar (8 Ekim 2012)
 • “Kentlilik ve Başkentlilik Bilincinin Oluşumunda STK’ların Rolü ve Önemi Paneli” , Veli Sarıtoprak, Halime Güner, Şevket Bülent Yahnici, Elif Başman, Nezih Allıoğlu Semra Ener (4 Aralık 2012)
 • “Angaralı Abiler ile 27 Aralık, Atatürk ve Ankara Paneli” (22 Aralık 2012)
 • “3 Mahalle, 3 Ankara’lı” Paneli, Prof. Dr. Metin Kazancı, Sener Akkaynak, Rıfat Balaban (30 Mart 2013)
 • “Başkent Ankara’nın Dünü, Bugünü, Yarını” Paneli, Prof Dr. Ruşen Keleş, Prof Dr. Cevat Geray, Prof Dr. Can Hamamcı, Prof Dr. Ayşegül Mengi (6 Nisan 2013)
 • “3 Kuşak, 3 Ankara’lı” Paneli (28 Nisan 2013)
 • “Suyu Arayan Şehir : Ankara’nın Dereleri” Paneli; Necati Kazancı, Hasan Akyar, Murat Taşdemir, (1 Haziran 2013)
 • “Anılarda ve Seyahatnamelerde Ankara” Paneli, Özden Bilen , Timur Özkan (8 Haziran 2013)
 • “Bilim, Teknoloji ve Bilişim Başkenti Ankara Paneli”, Ali İnandım, Mustafa İhsan Kızıltaş, Hanzade Sarıçiçek, Canan Çakmakçı, Kamil Taşçı (29 Haziran 2013)
 • “Atatürk Orman Çiftliği’nin Dünü, Bugünü, Yarını Paneli” Sertaç Eş, Ahmet Demirtaş, Semra Ener, Ali Hakkan, Gökçe Polat, Doç. Dr. Yücel Çağlar (6 Temmuz 2013)
 • ”Milli Mücadele, Bağımsızlık ve Ankara Paneli” Prof. Dr. Yasemin Doğaner, Doç. Dr. Hakan Uzun, Taner Zorbay, Yrd. Doç. Dr. Sedef Bulut Oturum Başkanı: Ceyhan Mumcu (30.08.2014)
 • ”Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Alanında Neler Oluyor?” Paneli Prof. Dr. Güven Arif Sargın, Prof. Dr. Mehmet Tuncer, Tezcan Karakuş Candan, Prof. Dr. Yalçın Memlük Oturum Başkanı: Feridun Duyguluer (13.09.2014)
 • ”Ankara Radyosu Paneli” Selvi Karakoç, Murat Örem, Adnan Ülger, Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin (28.10.2015)
 • ”Gazeteci Gözüyle Başkent Ankara Paneli” Ayhan Aydemir, Deniz Gürel, Işık Kansu, Osman Altınışık, Özgür Çoban Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zakir Avşar (22.10.2016)
 • Anadolu Bacılarından Cumhuriyet Kadınlarına Kutlama Programı ”Kadının Siyasal ve Toplumsal Katılım” Paneli Dr. Metin Özaslan, Dr. Canan Arıtman (03.12.2016)
 • Anadolu Bacıları (Bacıyan-ı Rum) Etkinliği Programı ”Anadolu Bacıları” Paneli Prof. Dr. Mikail Bayram, Murat Kurt (10.12.2016)
 • ”Kurtuluş ve Kuruluş Sürecinde Atatürk” Paneli Dr. Recep Cengiz, Feyzullah Budak (06.05.2017)
 • Ankara ve Turizm Paneli ”Sektör Temsilcilerinin Gözüyle Ankara Turizminin Dünü, Bugünü, Yarını” Bilgün Aygül, C. Engin Şahin, Hüsnü Gümüş, Savaş Çolakoğlu, Suat Tural, Orhan Kalkan Yönetici: Timur Erkman (10.10.2017)
 • Ankara ve Turizm Paneli ”Ankara’nın Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasının Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Aydan Balamir, Prof. Dr. Cana Bilsel, Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Prof. Dr. Zühal Özcan Yönetici: Prof. Dr. Ruşen Keleş (10.10.2017)
 • ”Ankara Tarihi Çalışmaları Paneli” Erman Tamur, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Özer Ergenç Oturum Başkanı: Şevket B. Yahnici
 • ”Ankara’nın -Bitmeyen- Amblem/ Logo Serüveni Paneli” Ali İnandım, Deniz Gürel, Necdet Kara, Rahmi Kumaş, Timur Özkan Yönetici: Dr. Necati Yalçın

”Ankara Ekonomisi ve Çalışma Hayatı” (08.10.2013)

 • Ankara Ekonomisi 90 Yılda Nereden Nereye? Konu: ”Osmanlı Son Dönemi ve Cumhuriyet Başlangıcında Ankara Ekonomisi” (Prof. Dr. Murat Baskıcı), Konu: ”1930’lar Dönemi Ankara Ekonomisi” (Prof. Dr. Bilsay Kuruç), Konu: ”Günümüz Ankarasında Ekonomi” (Prof. Dr. Çelik Aruoba), Konu: ”Tekno-Ekonomik Altyapı” (Prof. Dr. Ergun Türkcan) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut Boratav
 • ”Finans Kurumlarının Başkent Ankara’dan Taşınması” Prof. Dr. Fatih Özatay
 • ”Ekonomi Kurumları Gözünden Başkent Ankara Ekonomisi” Konu: ”Esnaf ve Zanaatkarlar Gözünden Ankara Ekonomisi” (Mehmet Yiğiner), Konu: ”Ankara’da Sanayi ve Organize Sanayi Bölgeleri” (Mehmet Yalçındere), Konu: ”Ankara’da Teknoparklar, Savunma Sanayi ve Bilişim Kümelenmeleri” (Mustafa İhsan Kızıltaş) Oturum Başkanı: Mehmet Akyürek
 • ”İş ve Çalışma Dünyası Gözünden Başkent Ankara Ekonomisi” Konu: ”Ankara’da Sendikal Örgütlenmeler” (Yaşar Seyman), Konu: ” Ankara’daki İş Yaşamı; Zorlukları ve Avantajları” (Nezih Allıoğlu), Konu: ”Ankara’da Sağlık Sektörü” (Emin Çakmak), Konu: ”Ankara’da Mühendislik-Müşavirlik Hizmetleri Sektörü” (Pelin Erdoğan), Oturum Başkanı: Veli Sarıtoprak

”Ankara’da Çevre, Orman ve Tarım” (09.10.2013)

 • ”Ankara’da Çevre ve Orman” Konu: ”Çevre, Orman, Tarım ve Toprak” (Hayrettin Karaca), Konu: ”Ankara’da Çevresel Yaşam Kalitesi” (Prof. Dr. Nesrin Algan), Konu: ”Ankara’da Çevre Sorunlarına Bir Bakış” (Dr. Ethem Torunoğlu), Konu: Ankara Ormanları (Fevzi Kaleli), Konu: Ankara’da Kent Ağaçlandırması (Ahmet Demirtaş), Oturum Başkanı: Hüsrev Özkara
 • ”Ankara Tarımı” Konu: Ankara Tarımı, Genel Bir Durum Değerlendirmesi (Fatih Daşdöğen), Konu: Ankara’da Hayvancılık (Prof. Dr. Numan Akman), Konu: Tarım Ürünleri Ticareti: Polatlı Ticaret Borsası Örneği (Ayhan Atalay), Konu: Ankara’da Gıda Sanayi (Prof. Dr. Erdoğan Güneş), Oturum Başkanı: Mahir Gürbüz
 • ”Ankara’da Kır ve Tarım Kültürü” Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal Taluğ, Konu: Ankara’nın Bağcılık Kültürü (Prof. Dr. Hasan Çelik), Konu: Kırsal Kalkınmada Nallıhan Örneği (Mustafa Bektaş), Konu: Çiftçi Gözüyle Ankara Tarımı (Muzaffer Türkoğlu), Konu: Çubuk Barajı (Necati Kazancı)

”Ankara’da Basın-Medya, Kültür-Sanat ve Spor” (10.10.2013)

 • ”Ankara’da Basın-Medya: Gazeteci Gözüyle Ankara” Oturum Başkanı: Hande Fırat, Konuşmacılar: Nazmi Bilgin, Muharrem Sarıkaya, Işık Kansu, Metin Kayıhan, Ali İnandım
 • ”Ankara’da Kültür Sanat” Oturum Başkanı: Prof. Talat Halman, Konu: Cumhuriyet Ankarasında 1940’ların Başından İtibaren Gelişim İzlenimleri ve Entelektüel Kesim (Prof. Dr. Adnan Turani), Konu: Plastik Sanatlar ve Ankara Ekolü Üzerine (Prof. Dr. Alaybey Karaoğlu), Konu: Cumhuriyetin Müzik Kazanımları ve Ankara (Dr. Erdoğan Okyay), Konu: Cumhuriyet Kültürü ve Başkent Ankara (Tamer Levent)
 • ”Ankara’da Spor” Sunuş: (İlhan Cavcav) Konu: Ankara’da Futbol, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, Konu: Ankara’da Spor Yapılanmasının 90 Yılı (Prof. Dr. Uğur Erdener), Konu: Dünya Başkentlerinde Spor ve Ankara (Rodika Maria Yakşi), Konu: Ankara’da Spor Eğitimi, Tesisleşme ve Sporun Gelişimi (Yrd. Doç. Dr. Esen Gürbüzsel), Konu: Ankara’da Amatör Spor Kulüp Yöneticiliği ve Kulüplerin Genel Durumu (Hüseyin Ar)

”Ankara’da Altyapı, Kentsel Estetik ve Katılım” (11.10.2018)

 • ”Ankara’da Kentsel Estetik ve Kırsal Altyapı” Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tayfun Çınar, Konu: Ankara İçme Suyu; Dünü, Bugünü, Yarını (Hasan Akyar), Konu: Bir Başkent Olarak Ankara’nın Ulaşımı Nasıl Olmalı? (Doç. Dr. Metin Şenbil), Konu: Kentsel Teknik Altyapı Yatırımlarında Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinin Önemi, Ankara Özelinde Sorunları (Raşit Ünüvar), Konu: Ankara’nın Kırsal Kesimine Bakış (Emrullah Eren), Konu: Ankara’nın Kırsal Kesiminde Yerel Yönetim Hizmetleri (Safa Gür)
 • ”Ankara’da Kentsel Estetik” Oturum Başkanı: Timur Özkan, Konu: Yeşil Devrimin Öncüsü Ankara (Prof. Dr. Yalçın Memlük), Konu: Ankara Heykelleri, Şehir Aksesuarları (Haldun Cezayirlioğlu), Konu: Ankara’da Tarihi Alanlar, Sokak İyileştirmeleri, Restorasyon Uygulamaları (Semra Ener – Cansen Kılıççöte), Konu: Ankara Dereleri – Suda Suretimiz Çıkıyor (Erman Tamur)
 • ”Ankara’da Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Demokrasi” Oturum Başkanı: Semih Serhat, Konu: Ankara’da Belediye Hizmetleri ve Tüketici Hakları (Turhan Çakar), Konu: Ankara’da Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Temsiliyet (Dr. Nuran Talu), Konu: Ankaralı Nasıl Kazanır (Önder Algedik), Konu: Gezi Parkı Direnişi ve Ankara (Doç. Dr. Kıvılcım Akkoyunlu Ertan), Konu: Ankara’da Katılımın Değişen/ Değiştirilen Anlamı (Ahmet Müfit Bayram)

Sempozyumlar

 • “Geçmişten Günümüze Ankara Halk Müziği Sempozyumu” Genç Osman Efe Oturumu: Oturum Başkanı: Emine Koç; Yağcıoğlu Fehmi Efe Oturumu: Oturum Başkanı: Ahmet Arslanoğlu; Ünal Türkben Efe Oturumu :Oturum Başkanı: Doğan Acar (24 Kasım 2012)
 • “2005-Egemenlik Bağımsızlık Cumhuriyet Ekseninde Ankara Sempozyumu” Ankara Kulübü, Türk Parlamenterler Birliği ve Başkent Üniversitesi işbirliğinde (20 Nisan 2005.) TBMM 85. Milli Egemenlik Yılı.
 • “2004 Kentsel Araştırmalar Sempozyumu I” DPT ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde.
 • “2005-Kentsel Araştırmalar Sempozyumu II”, DPT ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde.

Sergiler

 • “Dr. Metin Özaslan kolleksiyonundan Seymen Kostüm ve Aksesuarları Sergisi” (2006)
 • “Ankara Kulübü Seymenlerinin Seymen Kostüm ve Aksesuarları Sergisi” (5.12.2010)
 • ‘’14. Ankara’lı Ressamlar ve Ankara Resimleri Karma Sergisi’’ (10-20 Ekim 2009)
 • ‘’15. Ankara’lı Ressamlar ve Ankara Resimleri Karma Sergisi’’ (8 Ekim-20 Ekim 2010)
 • Doğu Mermerci “Ankara Altınları” Sergisi (28.10.2009)
 • Haldun Cezayirlioğlu “Ankara Heykel ve Anıtları’’ Fotoğraf Sergisi (7.11.2009)
 • Çok katılımlı ‘’Gezgin’in Çantasından’’ Sergisi (6.3.2010)
 • Uğur Kavas “Seymen Fotoğrafları Sergisi” (25.12.2010)
 • Bülent Yılmazer “Çanakkale Hava Savaşları Fotoğrafları’’ Sergisi (18.3.2010)
 • Necati Kazancı “Eski Ankara Akarsuları Fotoğrafları’’ Sergisi (8.5.2010)
 • “Mustafa Kumcu Resim Sergisi” (5. 6. 2010)
 • “Barış Eldem ve Belgesel Folklorik Bebekler Sergisi Açılışı” Sergisi(24.11.2009)
 • “Ankara’nın Florası ve Faunası Sergisi”(2 Haziran 2012)
 • “Sedef Kakma Sergisi ve Sertifika Töreni” (8 Temmuz 2012)
 • “Geleneksel 16’ncı Ankaralı Ressamlar ve Ankara Resimleri Sergisi” (10 Ekim 2012)
 • “Sanatın Ankara Soluğu” Söyleşisi ve ”Git ,Dolaş, Gez Yine Ankara’ya Gel Adlı Resim Sergisi” Prof. Dr. Adnan Turani ve Doç. Dr.Burcu Arıcı Tüzün (16 Mart 2013)

Dinleti, Konser ve Geceler

 • “Başkent Ankara Gecesi” (13.10.2010)
 • Süleyman Durdağ “Taş Plak’ta Ankara Havaları Gramafon Dinletisi” (12.06.2010) (15.5.2010)
 • “Ata Ankara’da Kutlama Gecesi” (27.12.2010)
 • Ankaralı Şairler “Abidinpaşa Köşkü Şiir Dinletileri” (Her ayın 3. Pazarı)
 • “Atatürk Kurtuluş Savaşında Şiir, Müzik Dinletisi ve Seymen Gösterisi” (19.5.2010)
 • “Ankara Kulübü Türk Halk Müziği Topluluğu Türkü Dinletisi” (29.10.2010)
 • “Ankara Kulübü Türk Halk Müziği Topluluğu Türkü Dinletisi” (22.01.2010)
 • “Ata Ankara’da Kutlama Gecesi” (27.12.2009)
 • “Emine Koç ve Ankara Türküleri” Konseri (24.11.2009)
 • “Ankara Türküleri Dinletisi “(1.11.2009)
 • Nevit Kodallı “Atatürk Oratoryosu” (29 Ekim 2009 Özel Gecesi, Opera Binası)
 • “Başkent Gecesi: Seymen Gösterisi, Ankaralı Sanatçılar ve THM Korosu “(13 Ekim 2009) (Gençlik Parkı Salonu)
 • “Atatürk ve Ankara” konulu Şiir Dinletisi. Mehmet Nuri Parmaksız, İsmet Bora Binatlı, Ayşe Akay, Vedat Fidanboy, 9.10.2009
 • “Ankara 1923 Korolu Senfonik Şiir Dinletisi” (5.10.2009)
 • “Atatürk’ü Anma Gecesi” 10 Kasım 2009

Kültürel Geziler

 • “Doğu Mermerci ile Ankara’nın Arkeolojik Yerleri Gezisi” (11.10.2009)
 • “90. Yıl Münasebetiyle Sakarya Savaşında Önem Arzeden Mekanların Gezisi” (8.10.2009)