Çalışma ve İlgi Alanları

 • Ankara (Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Kentsel ve Tarihi Yönleriyle)
 • Kentsel ve Bölgesel Gelişme Politikaları (Plan ve Projeleri)
 • Kırsal Kalkınma Politikaları (Plan ve Projeleri)
 • İl Gelişme Politikaları ve Stratejileri (Plan ve Projeleri)
 • Sosyal Kalkınma ve Kamu politikası (Plan ve Projeleri)
 • Bölge, İl ve İlçe Düzeyinde Sosyo-Ekonomik Gelişme Endeksleri
 • Bölgesel İstatistikler ve Göstergeler
 • Ekonomik Sosyoloji
 • Planlama Teorisi
 • Sanayi Odakları, Sanayi Kümeleri ve KOBİ’ler
 • Sanayi ve Kurumsal İşbirliği Ağları/ Ortaklıklar
 • Yerel Ekonomik Gelişme Kurumları
 • Yerel Yönetimler ve Yönetişim
 • Yerel Girişimcilik Kültürü ve Dinamikleri
 • Sanayi Altyapı Politikaları (Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknokent, Bilişim Vadisi ve Teknopolisler)
 • Sanayi Destek Birimi Politikalar (KOSGEB, TSE, Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmetleri)

İş Deneyimi

 • Sanayi ve Teknoloj Uzmanı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Ankara), Haziran 2018 (Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü)
 • Planlama Uzmanı: Kalkınma Bakanlığı (Ankara), Haziran 2011-2018 (Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü)
 • Planlama Uzmanı: Devlet Planlama Teşkilatı (Ankara), Haziran 1999-2011 (Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü)
 • Planlama Uzman Yardımcısı: Devlet Planlama Teşkilatı (Ankara), Ocak 1993- Haziran 1999 (Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü)
 • Ankara Üniversitesi Yarı Zamanlı (Part-Time) Öğretim Görevlisi: Verdiği dersler:

Başlıca Çalışma Örnekleri

 • Üniversiteler ise Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından hazırlanan Stratejik Planların şehir ve bölge kalkınması çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından yürütülen “Marka Kentler” Projesi Koordinatörü
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB) tarafından hazırlanan ve koordine edilen kentleşme, yerleşme ve planlamaya ilişkin sorunların çözümüne yönelik strateji ve eylemleri ortaya koyan, ulusal düzeyde referans çerçeve belgesi niteliği taşıyan ve bir yol haritası olan “Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2010-2023)” Çalışma Komisyonu DPT Koordinatörü.
 • “İç Göç Entegrasyon Projesi (İGEP)” DPT Temsilcisi: Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi yoğun göç alan büyükşehir illerini kapsayan ve bu illere göç edenler hakkında saha araştırması, sorun tespiti ve proje geliştirme aşamalarını içeren İGEP Projesine DPT temsilcisi olarak katılım. Proje AB’nin finansman desteğiyle dört ilin büyükşehir belediye başkanlıkları tarafından yönetilmiştir (2009-2010).
 • Türkiye ve Fransa Hükümetleri tarafından Paris’te düzenlenen Üst Düzeyli Memurlar Ortak Seminerinin, “Mekansal Planlama ve Bölgesel Gelişme” çalışma grubunun toplantılarında Türkiye’yi raportör olarak temsil etme. (2006).
 • OECD İstanbul Raporu’nun hazırlanması çalışmalarına DPT’yi temsilen katılım (2006)
 • Dokuzuncu Kalkınma Planı İl Gelişme Stratejileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Koordinatörü (2006)
 • Dokuzuncu Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme ve Kırsal Kalkınma Politikaları Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Koordinatörü (2006)
 • Dokuzuncu Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme ve Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Koordinatörü (2006)
 • Bölge (Cazibe) Merkezleri Çalışma Grubu Koordinatörü (2005-2006; 2010)
 • DPT ve DİE işbirliğinde yürütülen Kırsal ve Kentsel Alanların Tanımlanması ve Kentsel Eşik’in Belirlenmesine yönelik oluşturulan Komisyon’un DPT Temsilcisi (2005-2006)
 • Orta Vadeli Program’ının (2006-2008) Bölgesel Gelişme ve Kırsal Kalkınma bölümü Koordinatörü (2005)
 • Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Komisyonu Üyeliği (2005)
 • “Kentsel Araştırmalar Sempozyumu II” DPT Editörü (2005)
 • Yeşilırmak Havza Gelişme Planı (YHGP) DPT Değerlendirme Komitesi Üyeliği (2004-2006)
 • İzmir İktisat Kongresi Bildirileri Değerlendirme Komitesi Üyeliği (2004)
 • “Kentsel Araştırmalar Sempozyumu I” DPT Editörü (2003-2004)
 • Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006) Bölgesel Gelişme Ekseni Koordinatörü (2003)
 • Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) tarafından sürdürülen Ege Bölgesi Gelişme Planı çalışmalarında DPT Temsilcisi (2002)
 • DPT-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geçici Planlama Komitesi Koordinatörü (Diyarbakır ve Diğer Bölge İllerinde 2,5 aylık bölge görevi-2001)
 • Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Planı (DAP), DPT Planlama ve Koordinasyon Grubu Üyesi (2001)
 • Kalkınmada Öncelikli Yöreler Ekonomik Durum ve Yönelim Araştırması Projesi Anket Çalışması Van İli DPT Koordinatörü (2000)
 • Marmara Bölgesel Gelişme Planı, DPT Planlama ve Koordinasyon Grubu Üyesi (2000)
 • 8’nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (1999-2000)
 • 8’nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yeni Sanayi Odakları-Girişimcilik ve Ortaklıklar Özel İhtisas Komisyonu Koordinatörü (1999-2000)
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Planı (DOKAP), DPT Planlama ve Koordinasyon Grubu Üyesi (1999-2000)
 • Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (1994-1995)
 • Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Metropoller Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (1994-1995)
 • Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yerleşme ve Şehirleşme Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (1994-1995)
 • Çok sayıda İl ve Bölge Gelişme Planı ve Strateji çalışmasının hazırlanmasında, yönlendirilmesinde ve değerlendirilmesinde DPT Uzmanı olarak görev alma (1994-2011)Çok sayıda DPT uzmanlık tezi değerlendirmesi ve bazı uzmanlık tez çalışmalarında Tez Danışmanlığı
 • Farklı konularda ve tarihlerde Başbakan, Bakan ve Müsteşar için çok sayıda görüş, konuşma metni veya bilgi notu hazırlama
 • TBMM’den gelen çok sayıda soru önergesine görüş veya rapor hazırlama
 • Çeşitli kamu kuruluşlarına farklı konularda bilgi notu veya değerlendirme raporu hazırlanması,
 • DPT, İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Akademisi ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeline yönelik konferans ve seminerlere konuşmacı olarak katılım
 • Başta Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurtdışından ülkemize eğitim amacıyla gelen kamu personeline yönelik çok sayıda konferans ve seminere konuşmacı olarak katılım
 • DPT-TÜSİAD ortak çalışması olan “Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları: Sektör-Bölge Yığınlaşmaları” adlı kitabın hazırlanmasına katkı (2004-2006)

Verdiği Dersler

 • Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler fakültesi (SBF) Maliye Bölümünde Doktora (DR) Dersi: “43006002-Maliyenin Sosyal Teorisi” (2007-2010 Bahar dönemlerinde) (3 Kredi)
 • SBF Maliye Bölümünde Doktora (DR) Dersi: “Kamu Sosyal Politikaları” (2011)
 • Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi (DTCF) Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans-Doktora (YL/DR) Dersi: “14005047-Kentsel ve Bölgesel Gelişme Politikaları” (2006-2007 Güz Dönemlerinde) (3 Kredi)
 • Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi (DTCF) Sosyoloji Bölümünde Lisans (Birinci Sınıf) Dersi: “SOS 108-Ekonomiye Giriş” ((2006-2007 Döneminden itibaren Bahar Döneminde) (3 Kredi)
 • ODTÜ, SBF ve Pamukkale Üniversitesi gibi üniversitelerde verilen çeşitli derslere misafir öğretim görevlisi olarak katılım ve sunuşlar